header

De Plattelandscoöperatie is middels het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer nauw betrokken bij de weidevogelbescherming rondom de Groote Peel. Hieronder een update van de coördinator van de weidevogelbescherming Nederweert, Willem Maris:

 Nesten
– 18 Gruttonesten waarvan 9 uit, 4 gepredeerd, 1 uitgemaaid en 4 onbekend (3 mogelijk ondergelopen begin juni). 8 Paar lijken het tot het einde volbracht te hebben, bij 1 paar ging het snel mis, vrijwel zeker door predatie. Net als vorig jaar een prima broedresultaat voor de grutto´s. Laatste gruttokuikens ook net als vorig jaar pas half juli vliegvlug. Inschatting is dat er zeker 12 jonge grutto´s vliegvlug zijn geworden. Dus bijna 0,7 per paar wat genoeg zou moeten zijn voor stabilisatie. In weidevogelgebied ´t Molentje in Neerkant aan de andere kant van Peel waren 3 van de 6 gruttoparen succesvol. Op 28 juli werden nog 4 vliegvlugge jonge grutto´s waargenomen in het Mussenbaangebied. Op 30 juli 3 en pas op 10 augustus was daar de laatste waarneming van 1 jonge grutto.

– 14 Wulpennesten waarschijnlijk, op basis van nestindicerend gedrag. Weinig tijd aan besteed vanwege prioriteit bij grutto´s. Eén nest daadwerkelijk gevonden wat vervolgens door niet oplettende loonwerker is uitgemaaid. Verder bij 3 paar kuikens vastgesteld en waarschijnlijk alle 3 succesvol, minstens 4 vliegvlugge jongen. Meeste nesten zijn vermoedelijk uitgemaaid en sommige paren zelfs tweemaal vrees ik. Op 1 juli groep van 35 adulte wulpen in de Wetering.

– 12 Scholeksternesten en misschien nog enkele paren waarvan onbekend is of genesteld is. Bij in ieder geval 4 paar kuikens vastgesteld, uiteindelijk in ieder geval bij 2 paar 1 vliegvlug kuiken gezien.

– 171 Kievitnesten gevonden. Hiervan zijn er 15 beschouwd als dubbeltellers, dwz zelfde paar met vervolglegsel. Dus 156 territoria. Hierbij moet de aantekening gemaakt worden dat op 2 stukken van totaal 12,5 ha dit jaar voor het eerst bouwlandbeheer voor kieviten heeft plaatsgevonden. Dwz geen bewerkingen van 15 maart-15 mei. Op deze stukken hebben we dus geen nesten meer gezocht. Hier hebben ook nog ca 10 paar genesteld. Verder hebben we dit jaar percelen waar maar een enkel nest verwacht werd bewust links laten liggen omdat het naar verhouding erg veel tijd kost dat ene nest te vinden en bovendien de kans op succesvol broeden kleiner is bij een lage nestdichtheid. Het aantal territoria heeft dus zeker hoger gelegen dan 156. Van deze 156 nesten 99 uit (incl aanname 50% uit van onbekend). Als van de 15 vervolglegsels ook 50% uit is komen we op 68% succesvolle kievitparen wat betreft het uitkomen van een legsel.

Hadden we al een hoge legsel-uitkomst vergeleken met vorig jaar, de kuikenoverleving was helemaal ongekend. Door de extreem natte junimaand hadden de late legsels op ingezaaid maisland het beter dan ooit. Nog nooit zoveel kievitkuikens groot zien worden van de late nesten. De maïspercelen leken wel rijstvelden. De maïs groeide niet en er kon niet gespoten worden omdat de percelen onbegaanbaar waren. Dat leverde een ideaal kuikenleefgebied. Op 29 juni de eerste grote verzamelgroep van 121 ex. waarvan zeker de helft juveniel. Eind juli verzamelden zich 100-en kieviten in het natte Mussenbaangebied waarvan zeker de helft juvenielen. Op 1 augustus werden totaal 312 kieviten aan de Mussenbaan geteld.

In de broedterritoria (dus niet de verzamelgroepen) zijn zeker 88 kuikens bij de ouders waargenomen waarvan de meesten al minstens halfwas.

Medewerking agrariërs
Er hebben 45 agrariërs en loonbedrijven meegewerkt.

 
Beschermers
Er zijn 7 beschermers actief geweest.

Hein van Houts
Jan Sieben
Peter Feijen
Erik Frenken
Panos Galitis
Wout Verhoef
Willem Maris